'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

කිරි වෙහෙර


මේ කතරගම කිරිවෙහෙර. උඩ තියන පිනතූරය කැමරාවෙ තියන ෆිල්ටර් එකක් උපයෝගී කරගෙන ගත්ත එකක්. පහල තියන පිනතූරය ඒකෙ සාමාන්‍ය එක.
Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Olympus VG-130 Camera
www.lowanaya.blogspot.com
Amila Kumara Hewavithana

3 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...