'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

සෙන්ට් ක්ලෙයාර් දිය ඇල්ල


 සෙන්ට් ක්ලෙයාර් දිය ඇල්ල (ශ්‍රී ලංකාවේ පුංචි නයගරා ඇල්ල)Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Pix by Tharanga Peiris (Sri Lanka Insurance)
Nokia 6120 Classic
www.lowanaya.blogspot.com


1 comment:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...