'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

රුධිර පීඩනමානය.

 අද කාලෙ හැමොටම තියෙන ලෙඩක් මනින්නනෙ පවිච්චි කරන්නේ. මේකෙත් අමුතු ලස්සනක් දැක්කා.ඒකයි ගන්න හිතුවේ.

0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...